Bệnh trĩ gây ung thư không

Bệnh trĩ có gây ung thư không hay bệnh trĩ có biến thành ung thư không là vấn đề mà những người đã sống chung với bệnh trĩ trong thời gian dài lo ngại và thắc mắc.